وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه فرمت ۳+۳ در تهران گفت: جنگ در قفقاز جنوبی اکنون پایان یافته و نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز فرارسیده است.

Tags:

No responses yet

دیدگاهتان را بنویسید